fbpx

Regulations and privacy policy

1.Brukselska Noc Kabaretowa – WARUNKI REZERWACJI I SPRZEDAŻY

Poniższe informacje stanowią jedynie uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Organizatora.

DEFINICJE

 • Organizator – BENKA.BE
 • Teatr – Teatr Saint Michel – Rue Pere Eudore Devroye 2, 1040 Etterbeek
 • Obsługa Biletowa – tel.: 0475/79.01.44, e-mail: bilety@benka.be
 • Punkty sprzedaży biletów – lista na stronie www.benka.be
 • Punkty odbioru biletów – lista na stronie www.benka.be
 • Konto bankowe Organizatora:
  Pawel Bil, Av. Martin Pecheur 22, 1970 Wezembeek-Oppem
  IBAN: BE69731011262378
  BIC: KREDBEBB

 

CENY BILETÓW I RODZAJE ZNIŻEK

Ceny biletów na poszczególne Spektakle ustala Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczone są na stronie Organizatora: www.benka.be.

 

SPRZEDAŻ BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 • Sprzedaż biletów w systemie on-line na spektakle odbywa się całodobowo wyłącznie przez stronę: www.benka.be. Sprzedaż internetowa zostaje wstrzymana na 3 dni przed spektaklem, lub w przypadku wysprzedania wszystkich biletów.
 • Bilety zakupione za pośrednictwem strony www.benka.be można odbierać w punktach odbioru biletów wyszczególnionych na stronie internetowej najpóźniej do piątku poprzedzającego dzień spektaklu, lub w dniu spektaklu w punkcie odbioru biletów na terenie Teatru od godz. 13.00 i najpóźniej na 30 min. przed spektaklem.
 • Przy odbiorze biletów zakupionych on-line należy okazać dokument tożsamości osoby skladającej zamówienie.
 • W systemie on-line istnieje możliwość zakupu biletów indywidualnych.
 • Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzona jest w punktach sprzedaży oraz punktach odbioru biletów podanych na stronie internetowej czynnych w godzinach ich otwarcia, jak również w Teatrze w dniu wydarzenia od godziny 14.00 i najpóźniej na 30 min. przed spektaklem, o ile bilety na spektakle nie zostaną wcześniej wysprzedane.
 • Płatności za bilety w punktach sprzedaży należy uiszczać gotówką. W przypadku elektronicznej rejestracji, lub po telefonicznej rezerwacji należy przelać należną kwotę na numer konta bankowego podanego na www.benka.be, z podaniem swoich danych oraz ilości zamawianych biletów.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Organizatora bilety będą gotowe do odbioru w punkcie odbioru biletów.
 • Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów i będą przesyłane na wskazany adres do 7 dni od daty dokonania płatności za bilety.

REZERWACJE BILETÓW

BILETY INDYWIDUALNE

 • Rezerwacji indywidualnych można dokonywać telefonicznie pod numerem Obsługi Biletowej: +32 475 790 144 czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach 09.00 – 19.00.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji (chodzi o rezerwacje nieplacona) będziemy wdzięczni za jak najwcześniejsze powiadomienie o tym fakcie Obsługi Biletowej telefonicznie lub mailowo: bilety@benka.be.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych niezbędnych do dokonania rezerwacji tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy.
 • Przy rezerwacji telefonicznej należy podać następujące informacje:
  – liczba zamawianych biletów
  – imię i nazwisko zamawiającego
  – e-mail oraz numer telefonu kontaktowego
 • Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Organizatora w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian itp., a także w celach promocyjnych.
 • Bilety zarezerwowane należy opłacić w ciągu 4 dni roboczych od dokonania rezerwacji. W wypadku niewykupienia rezerwacji wracają one do ponownej sprzedaży.
 • Na 7 dni przed datą spektaklu rezerwacja obowiązuje jedynie przez jeden dzień, a na jeden dzień przed spektaklem oraz w dniu spektaklu nie ma już możliwości dokonywania rezerwacji.
 • Płatności za bilety należy dokonywać gotówką w punktach sprzedaży lub w punktach odbioru biletów. Opłacone bilety można odbierać w punktach odbioru biletów, w godzinach ich urzędowania do piątku poprzedzającego dzień spektaklu. W dniu spektaklu możliwy jest jedynie odbiór w punkcie odbioru biletów w budynku Teatru czynnym od godz. 13.00. Prosimy o odbiór biletów najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spektaklu.
 • Rezerwacja opłacona jest równoznaczna z zakupem biletu.

ZWROTY

 • Bilety nie podlegają zwrotom.
 • W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, stan wyjątkowy, żałoba narodowa itp.) widzom, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności jeżeli organizator nie zaproponuje nowej daty najpóźniej mieszczącej się w terminie do 2 miesięcy od planowanej pierwszej daty imprezy.
 • Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po uprzednim zwrocie biletów, jedynie w specjalnych punktach podanych przez organizatora.
 • Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 • Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem.

 

INFORMACJE DLA WIDZÓW

 • Spektakl przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Jednak akceptowana jest obecność dzieci od lat 8 tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. W takim wypadku opiekun przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za podopiecznego.
 • W dniu Wydarzenia uprasza się Widza o przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl.
 • Widzowie spóźnieni będą mogli zająć zakupione miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu. Wcześniejsze wejście na widownię jest możliwe tylko za zgodą pracownika obsługi sali i wyłącznie na miejsca przez niego wskazane.
 • Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie upoważniają do wejścia na spektakl.
 • Widzowie przebywający na terenie Teatru zobowiązani są zachować bilet do ewentualnej kontroli.
 • Widzowie są zobowiązani zajmować miejsca określone na bilecie.
 • Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy jest ZABRONIONE.
 • Widzowie posiadający na terenie Teatru telefony komórkowe zobowiązani są do ich wyłączenia i nie korzystania podczas trwania spektaklu.
 • Na widowni Teatru panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 • Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Każdy przebywający na terenie Teatru jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, ppoż., oraz wskazówek obsługi Teatru.
 • Widzowie nie stosujący się do regulaminu, instrukcji pracowników Teatru lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Widzów badz zaklócających w jakikolwiek sposób przebieg spektaklu, zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany biletów. W szczególności dotyczy to osób nie stosujących się do zakazu używania aparatów fotograficznych oraz kamer.
 • Zakup biletu oznacza akceptację przez Widza powyższego regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego we wszystkich jego aspektach, oznacza również akceptacje na przesyłanie materiałów promocyjnych i reklamowych Organizatora jak również jego partnerów.

 

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON LINE

 • Strona internetowa www.benka.be pozwala na zakup biletów w trybie online.
 • Sprzedaż online kończy się na 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych niezbędnych do dokonania rezerwacji tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz telefon kontaktowy.
 • Przy zakupie biletów online muszą Państwo dokonać przelewu na konto podane przez organizatora. Odbiór biletów zakupionych online odbywa się w punktach odbioru biletów – podanych na stronie www.benka.be.
 • Bilety na spektakle można odbierać:
  – w godzinach otwarcia danego punktu odbioru biletów (najpóźniej w przeddzień Spektaklu),
  – w dniu spektaklu w puncie odbioru w holu Teatru od godz. 14.00, najpóźniej do 30 min. przed spektaklem.
 • Przy odbiorze biletów zakupionych online należy podać imię i nazwisko oraz przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość. Osobom trzecim bilety nie zostaną wydane.
 • Na życzenie klienta wystawiane są faktury. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu.
 • Zwroty i zamiany biletów zakupionych za pośrednictwem Internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu.

 

REGULAMIN OGÓLNY SPRZEDAŻY BILETÓW NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ BENKA.BE

§ 1

 • Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na wydarzenia, zwane dalej Wydarzeniem lub Wydarzeniami, oraz cykle wydarzeń stanowiące całość programową, których organizatorem jest BENKA.BE z siedzibą w Wezembeek-Oppem, Av. Martin Pecheur 22, zarejestrowana pod numerem BE 826.273.516, zwanym dalej Organizatorem.
 • Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet na Wydarzenie poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 oraz § 4 niniejszego regulaminu.

§ 2

 • Na Wydarzenia sprzedawane będą bilety.
 • W ramach Wydarzenia obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów system przydziału miejsc, Posiadacz biletu zobowiązany jest do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
 • Cenniki biletów dla poszczególnych Wydarzeń dostępne będą na stronie internetowej Wydarzenia.
 • Wymagane jest punktualne przybycie na Wydarzenie. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na Wydarzenie osób stawiających się po terminie określonym przez Organizatora.

§ 3

 • Bilety na Wydarzenia można zakupić za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
  – 1.1 Elektronicznie poprzez portal Organizatora: www.benka.be
  – 1.2 Osobiście we wskazanych przez Organizatora punktach sprzedaży, wymienionych na stronie internetowej Wydarzeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji niż określonych w ust. 1.

§ 4

 • Zamówienia grupowe to zakup przez jedną osobę nie mniej niż 30 biletów na to samo Wydarzenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do określenia dla każdego z Wydarzeń ilości biletów objętych możliwością zamówień grupowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów przeznaczonych do rezerwacji grupowych w trakcie prowadzonej sprzedaży biletów.
 • Przy zamówieniu grupowym, Nabywcy Przysługuje zniżka w wysokości 10% wartości zamówienia.
 • Zamówienia grupowe mogą być składane jedynie bezpośrednio u Organizatora wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 1.1.
 • Złożenie zamówienia grupowego drogą elektroniczną, nie jest równoznaczne z rezerwacją biletów. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji następuje w formie mailowej w ciągu 3-ch dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.
 • Złożenie zamówienia grupowego w jeden ze sposobów przewidzianych w § 3 Umowy jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży biletów i zaciągnięciem przez zamawiającego zobowiązania do zapłaty za bilety w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w ustalonym terminie, Organizator ma prawo obciążenia zamawiającego równowartością niewykupionych biletów.
 • W przypadku zamówienia grupowego składanego drogą elektroniczną, po uiszczeniu zapłaty za zamówione bilety na podany przez Organizatora numer rachunku bankowego, zamówione bilety są wysyłane pocztą na adres podany w zamówieniu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w punkcie odbioru wyznaczonym przez Organizatora. Zamówienia grupowe mogą być składane drogą elektroniczną najpóźniej na 10 dni przed terminem organizacji Wydarzenia, natomiast złożenie zamówienia w krótszym termin wymaga kontaktu telefonicznego lub mailowego z Organizatorem.

§ 5

 • W przypadku odwołania Wydarzenia, Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dane Wydarzenie, pod warunkiem zwrotu biletu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 3.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w 
programie Wydarzeń, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Wydarzeń, w tym zmiany daty imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora („siła wyższa: kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, stan wyjątkowy, żałoba narodowa itp. ) które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu.
 • W przypadku określonym w ust. 1 bilety mogą być zwracane prze Nabywcę w terminie do 7 dni po planowanym terminie odwołanego Wydarzenia. Zwrot następuje poprzez złożenie, w wyznaczonym przez Organizatora punkcie, oryginalnego biletu ewentualnie wraz z wcześniej wydaną fakturą VAT, oraz złożeniem podpisu na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu zwrotu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 • Bilety nabyte we współpracujących z Organizatorem punktach sprzedaży mogą zostać zwrócone jedynie w miejscu odbioru biletów wskazanych przez Organizatora na stronie internetowej, zgodnie z odrębną regulacją znajdującą się na stronie portalu.
 • Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

§ 6

 • Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub nabywając bilet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia w przypadku działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, nie wynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wyjątkowego, rewolucja, zamieszki, publicznie ogłoszona żałoba, itp.).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zakupów biletów w miejcach innych niż wskazane przez niego na stronie www.benka.be.
 • Osoba dokonująca rezerwacji biletów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania wyżej wymienionych czynności.
 • Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.
 • Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 • Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.
 • Organizator honorował będzie wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

§ 7

 • Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy: bilety@benka.be.
 • Warunki uczestnictwa w Wydarzeniach mogą zostać określone osobnym regulaminem, zamieszczanym przy poszczególnych Wydarzeniach.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2014 r.